Вещно право

- инвестиции в недвижими имоти: урегулирани поземлени имоти, (земеделска) земя, апартаменти, къщи в провинцията и в градовете, вили и др.

- консултации и съдействие в избора на недвижими имоти; посредничество в преговори по сключване на договори за покупко – продажба на имоти, консултиране при сделки и подготовката им до окончателното изповядване пред нотариус.

- съдействие при: нанасяне на недвижим имот в Агенция по геодезия, кадастър и картография; промени в кадастралните данни и регистри; уреждане на сметки по регулация; издаването на строителни книжа и документи от общините.

- защита правото на собственост или ограничени вещни права;

- защита правото на владение;

- проучване на документацията, свързана с историята на недвижимия имот, в т. ч. извършване на проверка за валидността на вещните права и липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти с оглед осигуряване сигурността на клиента при покупката на недвижим имот;

- участие в преговори;

- изготвяне на предварителни договори и нотариални актове;

- процесуално представителство по дела от вещно правен характер.