Екип

Нашето най-голямо предимство е успешната екипна работа и комплексното решаване на казуса, предвид задълбоченото познание на всеки специалист в конкретната област. В дружествата работят висококвалифицирани адвокати – със сериозно натрупан опит в областта на гражданското право. Предоставяме правни консултанти, в сътрудничество със счетоводители, подпомагани от компетентен административен персонал, брокери и оценители.

Като набор от специалисти в различните области нашият тим съвместява опита на три поколения юристи. Отборът ни е изключително добре подготвен в предоставянето на професионални услуги на своите клиенти, предвид отличните ни познания в сферата на правото, процеса и пазара на недвижими имоти, както и перфектното владеене на всички основни чужди езици, в т. ч. английски, немски, френски, испански и руски, което се допълва и от успешното ни и задълбочено разбиране и анализиране спецификата на бизнес климата в България. Често при обсъждането на възникналите правни въпроси се конкурираме и самосъстезаваме, което е огромен плюс и води до достигането на оптималния правен резултат. Работим с изключително желание и хъс, като резултатите за нас от тази сърцата екипна работа трайно се материализират в създаването на значителен брой постоянни клиенти, убедени не само в нашата професионална прецизност и коректност, но и в практическия верен път и подход към разрешаването на различните казуси и довеждането им до успешен резултат по най-краткия път.

Имаме персонално отношение към клиентите си и техните лични казуси, наша основна задача е да постигнем най-доброто решение и максимална изгода за тях. Всички наши клиенти се обръщат отново към нас, в случай на нужда от разрешаване на допълнителни правни въпроси.


Силвия Бочукова
адвокат
- вписана в САК /1992г./
- магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски“
- над 20 годишен стаж в областта на гражданското право, с изключително богат и разнороден опит
- специалист в областта на семейното право и брако-разводния процес
- специалист във вещното, търговското и облигационното право
- специалист в консултирането на търговски дружества, обхващащ цялата палитра отношения, свързана с работата им и отношенията с трети лица и търговци
- инвестиции в недвижими имоти
- експертно проучване и анализ състоянието на фирми
Стефка Азманова
адвокат
- вписан в САК /2012 г./
- магистър по право в УНСС /2009г./
- Основна дейност в областта на търговското право, вещното право, застрахователно право, административното право и облигационното право.
- Консултации, изготвяне на документи, процесуално представителство, представителство пред държавни учреждения; извънсъдебни способи за решаване на граждански и търговски спорове – медиация и арбитраж
- чужди езици: немски
Лидия Филипова
адвокат
- Специалист дружествено право и фирмени регистрации
- магистър по право в УНСС /2009г./
- бакалавър по финанси в УНСС /2010г./
- специалист в областта на гражданското право, търговското право, семейните отношения, сделките с недвижими имоти и произтичащите проблеми в тази връзка
- чужди езици: английски, испански
Таня Стоянова
Юрист
- Специалист кадастър и имотен регистър
- магистър по право във ВТУ / 2012г./;
- специалист в областта на недвижимите имоти, сделките с тях, съдействие при: нанасяне на недвижим имот в Агенция по геодезия, кадастър и картография; промени в кадастралните данни и регистри; уреждане на сметки по регулация; издаването на строителни книжа и документи от общините.
- специалист в областта на гражданското право
- завеждане на съдебни изпълнителни дела;
- провеждане на въвод във владение, описи на недвижими и движими вещи;
- задълбочено познание на пазара на недвижими имоти
- флексабилност, бързина, аналитична мисъл и инициативност при осъществяване на посредничеството и извършване на сделките с недвижими имоти
- консултации и съдействие в избора на недвижими имоти; посредничество в преговори по сключване на договори за покупко – продажба на имоти
- оценка на недвижими имоти
- чужди езици: английски, френски;