Дружествено право

- учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон (ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, СД, КД, КДА), регистрация на клонове на търговски дружества,

Семейно и наследствено право

- консултации по всички брачни и семейни въпроси;

- извънсъдебно уреждане на брачни и семейни отношения;

- процесуално представителство по брачни и

Гражданско, Търговско и Облигационно право

- консултации по търговски сделки и договори между физически лица; участие в преговори;

- изготвяне на търговски сделки и договори между физически лица;

Вещно право

- инвестиции в недвижими имоти: урегулирани поземлени имоти, (земеделска) земя, апартаменти, къщи в провинцията и в градовете, вили и др.

- консултации и

Интелектуална и индустриална собственост

- изготвяне на договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права, договори за отстъпване на изключително или неизключително право на

Административно право и административен процес, данъчно и наказателно право

- обжалване на административни актове, наказателни постановления и данъчни облагателни актове;

- детайлни данъчни консултации;

- консултации и

Трудово право и социално осигуряване

- консултиране по трудовоправни въпроси, прекратяване на трудови договори;

- консултации във връзка с въпросите по социалното осигуряване.

Процесуално представителство

- процесуално представителство пред всички инстанции и съдилища на територията на Република България;

- процесуално представителство пред Арбитражния съд

Съдебно изпълнение

- завеждане на съдебни изпълнителни дела;

- провеждане на въвод във владение, описи на недвижими и движими вещи и пр.

Други

- защита на конкуренцията и антимонополно право;

- процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд;