Гражданско, Търговско и Облигационно право

- консултации по търговски сделки и договори между физически лица; участие в преговори;

- изготвяне на търговски сделки и договори между физически лица;

- процесуално представителство по търговски и граждански дела;

- участие в преговори;

- предявяване на вземания;

- завеждане на заповедни производства;

- търговска ликвидация;

- търговска несъстоятелност;