Дружествено право

- учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон (ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, СД, КД, КДА), регистрация на клонове на търговски дружества, регистрация лица по смисъла на Закон за юридическите лица с нестопанска цел на фондации, сдружения, спортни клубове и др., учредяване и регистрация на дружество по чл. 357 и сл. от ЗЗД;

- извършване на преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне, както и промени в търговската регистрация на дружествата;

- извършване на консултации относно правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества;

- процесуално представителство по искове, свързани със спорове между съдружници, както и между управителните органи и съдружници/акционерите.

- участие в преговори;