Семейно и наследствено право

- консултации по всички брачни и семейни въпроси;

- извънсъдебно уреждане на брачни и семейни отношения;

- процесуално представителство по брачни и семейни проблеми;

- прекратяване на бракове;

- защита правата на детето в отношения родители – деца

- изготвяне на завещания

- процесуално представителство по наследствено правни дела

- делба на наследство