Съдебно изпълнение

- завеждане на съдебни изпълнителни дела;

- провеждане на въвод във владение, описи на недвижими и движими вещи и пр.